Severoamerický Blog-katalóg & články zdarma o športe, turistike, cestovaní, voľnom čase, atrakciách, ekológii, zdravom  životnom štýle& zdraví v troch jazykoch:
 Slovensky  English Deutsch
Európa Afrika Ázia Severná Amerika Južná Amerika Austrália & Oceánia
Vaša pozícia: Home » Severná Amerika » Pravidlá vstupu

Hľadanie v Blogu-Cdfoto.net & webkatalógu Cdfoto.net:
 

     Pravidlá vstupu a účasti v internetovom blog-katalógu Cdfoto.net pre potenciálnych užívateľov tohto adresára

 1./ Toto je bezplatná zbierka - kolekcia článkov, resp. blog-katalóg v troch jazykoch - v angličtine, nemčine a slovenčine - ručne
 editovaný katalóg o športe, turistike, cestovaní, voľnom čase, ekológii, zdravom životnom štýle a zdraví v Severnej Amerike,
 určený
zodpovedným ľuďom a spoločnostiam orientovaným na budúcnosť. Neprijímame články a webové stránky s pornogra-
 fickým, vulgárnym, násilným,
pirátskym alebo nezákonným obsahom, stránky nevhodné pre deti a stránky podporujúce
 hazardné hry, alebo webové stránky, ktoré odkazujú na takýto obsah u iných zdrojov.
Blog-katalóg Cdfoto.net je súčasťou
 webkatalógu Cdfoto.net (resp. Cdfoto.net adresára).

 2./ Každý článok by mal byť napísaný v slovenskom jazyku a pokiaľ možno preložený autorom do angličtiny alebo nemčiny.
 Aj články napísané v češtine alebo poľštine môžu byť prijaté, ak nám bude zároveň zaslaná anglická verzia tohto článku.
 České a poľské články budú potom zaradené do slovenskej časti blog-katalógu Cdfoto.net.

 3./
Katalóg Cdfoto.net uvíta akékoľvek trvalé spätné odkazy získané ako protislužba (zdarma) z Vašich webstránok, resp. z
 webstránok, s ktorými spolupracujete. Aj spätné odkazy na blogoch sú vítané.
Takže najjednoduchší spôsob, ako získať
 vysokú prioritu na zaradenie do Blog-adresára Cdfoto.net, je, spomenúť na Vašom blogu alebo na Vašej webovej stránke
 ľubovoľnú podstránku weboveho katalógu Cdfoto.net a vytvoriť link na Cdtoto.net.
Podrobnosti o spolupráci pri spätných
 odkazoch budú dohodnuté s každým potenciálnym užívateľom tohto katalógu
osobitne podľa uváženia našich
 redaktorov. V niektorých prípadoch aj spätné odkazy z webstránok, s ktorými užívateľ bežne spolupracuje alebo tip od
 potenciálneho užívateľa nášho katalógu, kde môžeme zaregistrovať zadarmo naše webové stránky môžu byť uznané ako Váš
 úspešný spätný odkaz.


 4./
Základným predpokladom pre prijatie Vášho článku alebo Vašej webovej stránky do nášho blog-katalógu (resp. vytvorenie
 odkazu na Vašu webstránku v našom katalógu) je, že Váš článok alebo Vaša webstránka má pôvodný obsah - články a
 webstránky zamerané na udržateľný cestovný ruch (ekoturistiku) a články & webové stránky tematicky zapadajúce do nášho
 katalógu s dobrým ratingom majú vysokú prioritu. Ak prezentujete vo Vašom článku alebo na Vašej webstránke zrkadlové
 webstránky, alebo Vaše články a webstránky obsahujú prevažne reklamné odkazy na predaj produktov a služieb tematicky
 nepatriacich do nášho blog-katalógu, môžeme ich odmietnuť.


 5. /
Katalóg Cdfoto.net obsahuje odkazy na iné webové stránky. Beriete na vedomie, že odkazované webstránky uživateľov nie
 sú pod kontrolou nášho katalógu. Katalóg Cdfoto.net nezodpovedá za obsah ani prevádzku akýchkoľvek odkazovaných
 webstránok ani za linky uvedené na zmienených webstránkach užívateľov, alebo akékoľvek zmeny alebo aktualizácie
 zmienených webstránok. Blog-katalóg Cdfoto.net uvádza tieto odkazy iba pre pohodlie a zjednodušenie Vášho vyhľadávania na
 Internete, a zahrnutie akéhokoľvek článku alebo odkazu do Katalógu Cdfoto.net neznamená, že máme akékoľvek spojenie s
 jeho prevádzkovateľmi, alebo že bezvýhradne zdieľame jeho názory autora.

 
 6./ Články a
materiály v Katalógu Cdfoto.net o internetových webstránkach sú poskytované "tak ako sú" a "ako sú prístupné". 
 Katalóg Cdfoto.net nedáva žiadne záruky použitia výslovne vyjadrené alebo mlčky predpokladané a Katalóg Cdfoto.net odmieta
 a neguje všetky ostatné vhodnosti pre konkrétny účel, predajnosť, alebo neporušenie práv duševného vlastníctva alebo iné
 porušenie práv. Katalóg Cdfoto.net vylučuje aj akékoľvek zastupovanie iných webstránok ako aj osôb a firiem, ktoré tieto
 články a webstránky reprezentujú pokiaľ ide o presnosť, pravdepodobné výsledky, alebo spoľahlivé použitie materiálov v ich
 článkoch alebo na ich webových stránkach alebo inak sa týkajúcich týchto materiálov vrátane linkov uvedených na
 webstránkach užívateľov tohto katalógu .


 7./
Ak sa u niektorého článku alebo webovej stránky zistí aj po ich zaradení do katalógu, že porušujú tieto pravidlá účasti, alebo
 že sú v rozpore s cieľom tohto katalógu, môžu byť kedykoľvek odstránené bez predchádzajúceho upozornenia podľa uváženia
 redaktorov katalógu. Postihnutý užívateľ katalógu nemá právo na vrátenie finančnej straty alebo kompenzáciu iných výhod, jeho
 jediné právo je odstránenie spätného odkazu vzájomne dohodnutého s katalógom Cdfoto.net - ak nejaký existuje na blogu alebo
 webstránkach užívateľa. Katalóg Cdfoto.net nie je zodpovedný za akékoľvek následné, náhodné alebo mimoriadne škody,
 vrátane ušlého zisku, spojené s odstránením článku alebo odkazu na akúkoľvek webovú stránku užívateľa tohto katalógu.


 8./
O zaradení článku alebo webovej stránky do tohto blog-katalógu rozhodne s konečnou platnosťou redakcia katalógu. V
 našom katalógu umožňujeme aj zaradenie odkazu na podstránku Vašej webstránky. Uvítame Vašu pomoc pri preklade článku
 alebo správneho popisu Vašej webovej stránky do angličtiny alebo nemčiny.
Každý článok v tomto blog-katalógu je očíslovaný,
 resp. označený dátumom a Code-číslom, ktoré je potrebné uviesť pri komentovaní príslušného článku


 9./
Materiály obsiahnuté v katalógu Cdfoto.net sú chránené zákonmi o duševnom vlastníctve. Súhlasíte s tým, že nebudete
 reprodukovať, kopírovať, predávať, alebo využívať akúkoľvek časť tohto katalógu pre akékoľvek komerčné účely bez výslovného,
 predchádzajúceho písomného súhlasu katalógu Cdfoto.net .


10./
Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť, upraviť, pridať alebo odstrániť všetky ustanovenia alebo časť týchto Pravidiel a
 jeho podmienky. Prosíme kontrolovať tieto pravidlá a podmienky aspoň 1 - 2x ročne kvôli sledovaniu zmien.
Budeme vďační za
 akékoľvek návrhy, ktoré zlepšia naše služby.


11./
Prečítali ste si pravidlá na tejto stránke a súhlasíte s tým, že vyplnením formuláru, jeho odoslaním a prihlásením sa do
 Katalógu Cdfoto.net dávate najavo svoj súhlas s nimi. Ak nesúhlasíte s týmito podmienkami a pravidlami, nepoužívajte prosím 
 náš Katalóg Cdfoto.net prevádzkovaný na webstránke www.cdfoto.net.

 

Späť na blog